Az iskola tudományos könyvtára

 • A Székelyudvarhelyi  Tudományos Könyvtár a valamikori református kollégium könyvtárának töretlen fejlődésű jogutódja. Ma a Haáz Rezső Múzeum részlegeként működik. A könyvtár történetét Jakó Zsigmond az Írás, könyv, értelmiség című könyvében írta le.
 • A református kollégium könyvtárának csírái egyidősek magával az 1670-ben kezdetét vett kollégiummal. Egy 1596-ban Oxfordban nyomtatott könyv előzéklapján található 1698-as kézi bejegyzés szerint a diákok önkormányzati közösségének könyvtára 23 címet számlált. Ma ez a szám, más könyvtári egységekkel kiegészítve, közel 78.000-re emelkedettdok
 • A könyvtár állománya lassan gyarapodott és az egykori szerény méretű könyvtárból mára értékes gyűjtemény alakult ki.
 • A református könyvtár gyarapodását adományok biztosították. Az adományozók között székely köznemest, értelmiségi polgárt, orvost, ügyvédet, tanárt, lelkészt, világi és egyházi főurat, államigazgatás magas rangú tisztviselőjét, alispánt, nemes asszonyt is találunk.
 • Könyveik között az egyházi vonatkozású (protestánsok jogaival, vallási sérelmeivel, a kálvinista hitvédelemmel, a vallási toleranciával, valláspolitikával foglalkozók, bibliák, bibliai kommentárok, igehirdetések, prédikációk, halotti beszédek, kegyes olvasmányok) kötetek mellett megtaláljuk a korabeli vagy régebbi jogi, történelmi, politikai, gazdasági természettudományos, irodalmi, filológiai, filozófiai vonatkozásúakat is, eredetiben vagy fordításban (néha még saját fordításba is) legtöbbjük nyomtatásban, de kézirati másolatban is. Possesor jegyek, lapszéli, lapalji bejegyzések árulkodnak tulajdonosaik kilétéről, a könyvek használatáról illetve olvasottságukról. A korabeli Európa leghíresebb nyomtató és könyvkötő műhelyeinek termékeivel gazdagították szellemi tárházunkat. Itt említjük meg, hogy ennek köszönhetően könyvtárunkban a könyvkötészet technikai és művészeti mintapéldányait is tanulmányozhatjuk az erdélyi és magyarországi kötéseken át egészen a németországi XVI. századi jeles mesterek által készített, remekbeszabott dúcnyomásos és görgetős díszítésű bőrbevonatú, fatáblás kötegekig.
 • A könyvtár mai állományának több mint egy kilencedét jelentő 8300 régi könyv közül közel 2600 könyv (31%) 1700 előtt megjelent külföldi nyomtatvány, közel 4500 kötet (54%) 1701-1800 között megjelenő külföldi kiadvány, míg 11,5%-ot kitevő majdnem 950 könyv hazai (erdélyi) nyomtatvány.
 • Kéziratot 245-öt, ősnyomtatványt 3 darabot tartunk nyilván (1489-, 1490- és 1492-ből). A külföldi könyvek között olyan híres könyvnyomtatók és kiadók termékeivel találkozunk, mint az amszterdami Hondius, Jansonius és Elzevir, az antwerpeni Bontius, a bázeli Bertschius, Frobenius és Oporinus, a genfi Crispinus, a hannoveri Wechelius, a kölni Hieratus, a londoni Bollifantus, vagy a velencei Aldinus nyomtatványai. A hazai nyomtatványok zömét (kb.72%) Kolozsváron nyomtatott kiadványok, szebeni (15%), nagyváradi (4%), enyedi (3,1%), gyulafehérvári, marosvásárhelyi (2-2%) illetve egyre csökkenő arányban csíksomlyói, brassói, nagykárolyi, besztercei, balázsfalvi kiadványok jelentik.
 • Több unikum jellegű kiadvány létezik az állományban. Ezek között említhetjük a nagyszombati, 1735-ös kiadású Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium…, a brassói, szintén 1735-ös Tolvaj Menyői Az arithmetikának… regulákba foglaltatott mestersége, az 1744-es Zey András, Az olajoknak… declaracioja, 1744-ből a második kiadású, kolozsvári Kereszténi oktatások…, az 1745-ös kiadású Liliomok völgye.. azaz ötven szent elmélkedések, az 1747-ben Kolozsváron megjelenő A dítsőség királya előtt… elmondandó Aranyas avagy keresztény abece, a nagyszombati 1754-ben nyomtatott Jó illatú rózsás kert, illetve Zweimal zwei und fünfzig auserlesene biblische Historiencímű, ezúttal Brassóban, 1775-ben megjelent könyveket. A külföldön megjelent kiadványok között is találunk hasonló, egyedülálló ritkaságokat. Pl.: Laeto, Gergio:In conversionem Pauli Apostoli commentarius practicus, Franekera, 1650; Pruforus, Raphael: Disputationum theologicarum de Spiritus Sancti personalitate deitate…,Franekera, 1659; Wendem, Andreas van der: Dissertatio ad selecta dicta v. test. de gradibus exaltationis Christi…, Franekera, 1744.
 • Ezen kívül külön színt képviselnek az 1830-ban létesült ifjúsági olvasóegylet könyvtárának kötetei, melyeknek állaga a korabeli olvasottságra utal.
 • Az ifjúsági Olvasó Egylet könyvtára mellé a  „Gyermekkönyvtár”, 1915-től a  „Szegény tanulók könyvtára” társult, természetesen jóval szerényebb és állandó változásban lévő állománnyal. A kollégium különböző tékákban bekerült folyóiratok mellett szép periodika gyűjteménnyel is rendelkezett, amelyben a régebbi magyar nyelvű bécsi, magyarországi, erdélyi, udvarhelyi újságok, folyóiratok mellett megtalálható az osztrák-magyar monarchia és utódállamai tudományos intézményeinek, egyházainak, társulatainak irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, társadalomtudományi, ideológiai, neveléstudományi időszaki kiadványok.
 • Megbecsült Osztrák-Magyar Monarchia majdnem 800 iskolájától származó kb. 9.000 kötetet számláló évkönyvgyűjtemény

A könyvtár jelenlegi alakulása

 • A tudományos könyvtár közepes nagyságrendű könyvtár. A volt református kollégium  1912-ben felépült, impozáns épületében található. Ebben a térségben egyedülálló könyvmúzeum. Anyaga 1944-el zárult.

A dokumentációt Róth András Lajos, történelemtanár, a Tudományos Könyvtár könyvtárosa állította össze.