Bemutató

BACZKAMADARASI KIS GERGELY REFORMÁTUS KOLLÉGIUM – Székelyudvarhely

Történelmi háttér

1670. Lázongó, vészterhes év. Tavasszal I. Rákóczi Ferenc vezetésével Sárospatakon kirobban a Habsburg-ellenes felkelés, majd ősszel tárgyalni kezdik a Wesselényi-féle összeesküvés fő vádlottainak hűtlenségi perét. Egy hónappal később meghal Comenius, a modern pedagógia atyja.

Számunkra azonban 1670 valami más okból jelentős. Gróf Bethlen János, a protestáns erdélyi főnemesség képviselője, a frankfurti egyetem végzettje, Erdély kancellárja, Udvarhelyszék főkapitánya ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális iskola gimnáziumi rangra emelésére. Ezzel pedig elindult történelmi útjára az iskola.

1670 és 1900 között a kollégiumnak 43 gondnoka volt ebből 15 az alapító Bethlen család tagja, a 43. pedig Ugron János Udvarhely megye alispánja. A tizenöt Bethlen mindegyike adományozó, mecénás. Közülük kettő a leginkább említésre méltó: az egyik gróf Bethlen Dávid, aki 1716-ban ajándékozott egy nagy pecsétnyomót a kollégium számára, amelynek lapjába egy rózsabokor van bevésve és körül e szavak: „Per spinas ad Rosas”. Ezeket köríti egy szájában könyvet tartó kígyó, s kereken ez az írat van: „Sigillum gymnazii ref. Bethleniano – Udvarhlyjensis.”  A mellékelt címer az új épület belsejében, a földszinti oszlopfőkön több helyen is még látható.

A másik jeles személyiség id. gróf Bethlen János, aki 1848-ban a székelység egyik vezető egyénisége volt.

A XVIII. században neves külföldi tanárokat hívnak meg, így a kollégium az akkori iskolák legnevesebbjei közé tartozott. Mindezek közül Baczkamadarasi Kis Gergely emelkedik ki törhetetlen hitével, szervezői képességével és emberi nagyságával. Iskolánk második alapítójaként tartjuk őt számon. Az akkori épületet kibővítteti egy 45 szobás épületszárnnyal, és az ő nevéhez fűződik a református templom építése is. A templom fedélzetén színes cserepekből kirakott „K.G. 1781”az ő emlékének tiszteleg. A XIX. század utolsó negyedében a tanulói létszám gyarapodásával a kollégium épülete ismét szűknek  bizonyul. Újra megindul a gyűjtés. Székelyudvarhely lakossága szívesen hozzájárul a kiadásokhoz.

Felvetődött az új épületszárny felépítésének a gondolata, azonban az épületnek egy második emelettel való bővítése mellett döntenek. Így 1886-1887 között kívül-belül átalakítják az iskolaépületet. Eltűnnek a padlásszobák, csengettyűház, nagyobbítják az ablakokat. Így nyeri el az iskola a ma is látható alakját.

 Kis Gergely újításainak továbbvivője Gönczi Lajos, az új iskola épületének megálmodója és kivitelezője. Az épület elkészítésekor a református egyház modern bécsi tanszereket és felszereléseket hozatott, amit a ma embere is viszonylag korszerűnek tekinthet és csodálhat. Az oktató – nevelő munkát az első világháború zavarja meg. A trianoni békeszerződés után pedig az iskola a román középiskolák érvényes tanterve szerint kezdi meg működését.

Az 1927-es tanévvel új fejezet kezdődik az iskola történetében. A Kolozsváron tartott egyházkerületi közgyűlés úgy határozott, hogy a kollégium – főgimnázium működését bizonytalan időre felfüggeszti és helyébe Nagyenyedről áthelyezi az ott 1917-ben létesült református tanítóképzőt. 1948-ig az iskola megőrzi felekezeti jellegét és a református szellemiségét. 1948-tól kezdve, mint állami tanítóképző működik tovább, átvészelve a kommunizmus nemzetsorvasztó viharait, amelyek már – már teljesen beszüntették a magyar osztályokat. Ettől a veszélytől az 1989-es események mentették meg az intézetet, ahol jelen pillanatban is magyar nyelven folyik tovább az oktatás, a magyar tanulóifjúság számára. Az 1989-es fordulat lehetőséget adott arra is, hogy az iskolák kiléphessenek a korábbi névtelenségből és felvegyék valamely híres személyiség nevét.

Az 1994-ben újraindult és a 2001-től önállósult Református Gimnázium 2002. október 25-27 közötti névadó ünnepély alkalmával a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium nevet vette fel, tisztelegve az egykori híres iskola- és templomépítő személyisége előtt.

 

Iskolánk nagyjai

 Szigethi Gyula Mihály (1759-1837) – helytörténetíró

Baczkamadarasi Kis Gergely (1737-1787) – iskola- és templomépítő

Szakács Mózes (1828-1894) – lapszerkesztő (Udvarhelyi Híradó), pedagógiai író

Gönczi Lajos (1852-1929) – természettudományi- és irodalomtörténet-író

Haáz F. Rezső (1883-1958) – etnográfus, képzőművész

Haáz Sándor (1912-2007) – koreográfus, etnográfus

Orbán Balázs (1829-1890) – Író, néprajzi gyűjtő, fotográfus, „a legnagyobb székely”

Benedek Elek (1859-1929) – író, újságíró, szerkesztő

Fülöp Áron (1861-1920) – székely költő

Seprődi János (1874-1923) – zenetudós, -író, népdalgyűjtő

Ravasz László (1882-1975) – egyházi író

Rajk László (1909-1949) – politikus

Palló Imre (1891-1978) – dal- és operaénekes

Csanádi György (1895-1952) – költő, hírlapíró, a székely himnusz szövegének szerzője

Dávid Gyula (1928-) – irodalomtörténész, újságíró, szerkesztő, műfordító

Dr. Dávid László (1932-2007) – lelkész, művészettörténész

Kányádi Sándor (1929-2018) – költő, műfordító

 

Az intézmény sajátossága

Mi mindannyian, akik az udvarhelyi Refiben dolgozunk, hisszük azt, hogy a személyes kapcsolatok révén a diákok jobban, nagyobb biztonságban érzik magukat az iskola falain belül, erősebb az intézményhez való kötődésük. Büszkék vagyunk arra a családias hangulatra, mely ott lebeg a suli falain belül, és amelyet meg- valamint átélni lehet, elmesélni nem. Célunk a diákok keresztyén szellemben való nevelése, célunk harmonikus személyiségek kialakítása, célunk az iskolához, a városhoz, a hazához, az egyházhoz kötődő, önálló tanulásra képes tanulók nevelése. Intézményi létünk alfája és omegája a keresztyén szellemiség.

A Belvárosi Református Templom nemcsak fizikailag áll közel hozzánk, hanem lelkiekben is. Hétfőként ide járunk áhítatra, szeptemberben itt kezdjük a tanévet, júniusban itt zárjuk. Egyházi ünnepeinket szintén a magunk arcára formáljuk: adventben pl. szeretethetet tartunk, karácsonyi vásárt szervezünk, farsangkor együtt mulat tanár és szülő. Mindezek eredménye, hogy úgy tekintünk egymásra, mint egy nagy család tagjaira.

Intézményünk jelenlegi helyzete számokban        

Óvoda: 4 csoport / Elemi tagozat: 10 osztály / Középiskolai tagozat: 8 osztály / Líceumi tagozat: 8 osztály.

A líceumi tagozaton az osztályok elosztása profiljuk szerint a következő: Teológia – intenzív angol / Társadalomtudomány-intenzív angol, valamint Természettudomány / Matematika – informatika.

Jelenleg 803 gyerek-diák tanul iskolánkban, a tanári-tanítói közösség 53 tagból áll, akiknek a munkáját egy 11 fős kisegítő személyzet támogatja. A napközi személyzete 7 óvónőből és egy 5 fős lelkes kisegítő személyzetből áll. Az adminisztrációhoz 8 fő tartozik (titkárok, könyvelő, laboráns, adminisztrátor, rendszergazda, nevelők).

Tanulási eredmények

Iskolánk átmenési átlagai a 2019/2020-as tanévben a következők:

Érettségi: A nyári vizsgaidőszak átmenési átlaga az 82,14% –os volt, ezzel a város harmadik legsikeresebb iskolája voltunk.  Az átmenő jegyek átlaga az óvások előtt 7,7 volt, a legmagasabb átlag 8,91. Ezt sikerült szépíteni az őszi vizsgaidőszakban, amikor a 11 beiratkozó diák közül hétnek sikerült elérnie az átmenő osztályzatot, így az érettségi átlag 92,98%-ra nőtt.

Képességvizsga: A három vizsgatantárgy átlaga a 2019-2020-as vizsgaidőszakban 7,35 volt. Beiratkozó tanulók száma: 57. Ezzel az eredménnyel negyedikek voltunk a városban.

 Anyagi háttér

Iskolánk –amellett, hogy egyházi jelleggel bír – épületei az erdélyi Református Egyházkerület tulajdonát képezik. Ebből adódóan többlet lehetőségei vannak a fejlesztésre, egyházi és állami támogatásokban is részesül.

A magyar állam több mint 100 millió forinttal patronálta az intézményt az elmúlt időszakban, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület is jelentős összeggel hozzájárult az épület rendbetételéhez, a felszerelések bővítéséhez. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a lelkes amerikai támogatóinkról, erdélyi kötődésű magánszemélyekről sem.

Viszonylag jól felszerelt iskola a miénk, 2007-2020 időszakban sikerült felújítani az épületeket kívülről tetőről talpig, a konyhát, az étkezdét, a laboratóriumokat, a tornatermet, a bentlakás fürdőit. Mindezek pályázati támogatásból valósulhattak meg. Terveink körzött szerepel (az anyagi háttér már biztosított) egy új iskolatömb felépítése, mely magába foglal egy tornacsarnokot és 13 osztálytermet.

 

Vélemények a Baczkamadarasi Kis Gergely Kollégiumról

 „Emlékező kegyelettel idézem meg iskolánk alapítóját, gróf Bethlen Jánost, aki 350 évvel ezelőtt, elhunyt leánya hozományáról a következők szerint rendelkezett:

Én, Bethlen János, szemem előtt viselvén, hogy az Isten a világi mulandó jókban csak sáfárrá tett, keresztyén kötelességemnek megakarván vékony tehetségem szerént felelni, testamentumomba hattam volt az udvarhelyi orthodoxa scholának 1000 aranyat.”

Az Istenbe vetett hit csodás megnyilvánulása. Ezt kell szem előtt tartanunk, hogy a családért, az egyházért, a hazáért, a népért felelős ifjakat neveljünk. Ennek megvalósulásáért, Isten áldását kérem a tanárok és diákok közös munkájára.”

Tőkés Zsolt, iskolaigazgató

„18 évvel ezelőtt, amikor átléptem a Kolozsvári Református Kollégium küszöbét nem gondoltam volna, hogy a kollégium, mint intézmény ekkora hatást gyakorol az életemre. Immáron 6 éve a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely kollégium falai között érzem, tapasztalom ugyanazt.

Az iskolának „lelke” van. Lehet, hogy nem létezik sehol tökéletes iskola, de olyan igen, ahová szívesen megy be az ember, tanárként, diákként, ahol a tanítás nem is munka, sokkal inkább alkotás és kihívás. Kihívás minden erővel azon lenni, hogy az iskolában az erdélyi magyar szellemi és vallási örökség megmaradjon. Törekedni arra, hogy a nemzeti identitás hitben és kultúrában egyaránt, a diákok értékrendjébe beilleszkedjen, mindezt úgy, hogy aki egykoron majd kilép innen, magával vihesse ezt az örökségcsomagot, igazi „művészet”.

Lehet, hogy nem létezik tökéletes iskola, de jó olyan iskolába belépni, ahol közösségépítés folyik, ahol az iskola valóban a pedagógusok és diákok közös világa, ahol nem csupán tudásátadás van, hanem tudatosságra való nevelés is.

Isten áldásában megerősödve, maradjon a „kicsit több” iskolája továbbra is a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium. ”

Szász Lóránt-Levente, óraadó tanár

 

Emlékezés

„Hadd legyek még egyszer fiatal, átélője a 90-es évek eseményeinek! Lázas, fergeteges évek voltak az iskolák életében is, sok változással, reménnyel. Ünnepként élhettük meg a nagy eseményt, mely szerint az Erdélyi Református Egyházkerület székelyudvarhelyi iskolája visszatért jogos tulajdonosa birtokába.

Az újrainduló iskolai közösség tanáraként részese voltam a lelkes tervezgetéseknek, elképzeléseknek, munkának. Mozgalmas, eseménydús évek voltak az indulás évei. Mozaikdarabkákból épült fel a református oktatás és az iskolai élet. Köszönjük, hogy az indulás éveiben diákjainknak és szüleiknek volt bizalma a vallásos képzés iránt. Beindultak az első osztályaink; szerények, kedvesek, bizalmas közössége tanároknak, diákoknak.

Az őszi lombhullatásban jó volt visszaemlékezni, felidézni az iskola különös szellemiségét, jó volt Refis tanárnak lenni… s valahányszor elsétálok előtte mindig úgy érzem, hogy ”itt hagytam egy darabot” az életemből. Megérte.”

Sándor Judit, nyugalmazott.tanárnő

„Szülővé válni csodálatos dolog, kihívás és nagy felelősség is egyben. Döntések sorozatát kell hoznod, amíg elindítod gyermeked a számára kijelölt úton, aztán ezeket megkérdőjelezed: vajon jól döntöttem-e? Számomra az egyik legfontosabb döntés az iskola kiválasztása volt, ahol gyermekeim tanulhatnak, felkészülhetnek az életre.

Jól tudjuk, hogy a család mellett mennyire fontos szerep jut egy gyermek életében az iskolának. Fontos volt, hogy olyan iskolába irányítsam őket, ahol nemcsak töméntelen tudást szereznek, hanem a keresztyén értékrend szellemében nevelik őket, ahol tanítóik, tanáraik, osztályfőnökeik a lelkiségnek ugyanolyan fontos szerepet tulajdonítanak, mint a tudásnak. A Baczkamadarasai Kis Gergely Református Kollégiumra esett a választás, és nem bántuk meg, jól döntöttünk, úgy érzem.

Az iskolában a hitnek, a tudásnak, a hagyományok ápolásának, az egymásra való odafigyelésnek ugyanolyan fontos szerep jut. Itt a gyermekeim megkapják azt a pluszt, amire vágytam. Olyan közösségbe kerültek itt, amelynek családias a hangulata. Az iskolai közös programok, az ünnepnapok megtartása, megünneplése, a testvérosztályi kapcsolatok mind közelebb hozzák őket társaikhoz, és arra tanítanak, nevelnek, hogy ne csak saját magam előrehaladtával legyek elfoglalva, hanem figyeljek oda másokra, segítsem társaimat, és járjunk együtt ezen a közös úton Istennel. ”

Dénes Andrea, szülő

„Az iskola fogalma mást-mást jelent szülőnek, tanárnak, tanulónak, de még
a takarítóknak is. A Refi minden diákja életében, gondolkodásában, érzésvilágában egyedi helyet foglal el; kinek nyűg, kinek pezsgés.

Megcsendül az iskolacsengő, beözönlik a diáksereg, odabent meglepetések, titkok, labirintusok, megválaszolatlan kérdések, nem várt válaszok, poénok, heccelődések sora, unalmas-izgalmas pillanatok, idegenek, barátok fogadnak. Jókora lecsó, nemde? Az iskola egyedi lelkületét, másságát emeli ki a bentlakás színes világa, a kórus és
a zenekar hangja, a diáktanács mozgalmassága, a kosárcsapat kitartása, a cserkészek tevékenysége, a különleges emberi kapcsolatok és még folytathatnám a sort.

Megkondul a kisharang a belső udvaron, búcsúztatunk, búcsúzkodunk. Négy, nyolc vagy akár tizenkét év alatt nem értettük meg, csak éltünk a lecsóban. Ha kilépünk a felnőtt életbe, ezekbe a tapasztalatokba kapaszkodhatunk, hogy bátran jöhessen rá a többi „magától”. ”

 Iszlai Virág Júlia, XII. B

Ha már láttad valaha a székelyudvarhelyi Református Kollégiumot, biztosan megállapítottad, hogy egy magasztos épület a város központjában, melynek környéke kora reggeltől késő délutánig tele van élettel. Ha pedig tanultál vagy tanítottál már itt, tudhatod, miben más ez, mint a többi iskola.

A kollégium közösségét összefonja valami, ami nem nyilvánvaló, nem látható, csak érezni lehet. A szünetek mindig különleges hangulatban telnek. Az elemi osztályokban tanulók lelkesen köszöntik tanáraikat és egymást. A nagyobb diákok csoportokba verődnek a folyosón, nevetnek. Tanórák ideje alatt, a csendet sokszor megtöri egy-egy osztály lelkes éneke, vagy a sportolók vidám kiáltozása.

Számomra a Refi az izgalmas kirándulásokat, a meghitt istentiszteleteket, a rendhagyó tanórákat jelenti.

Ez az iskola a mi világunk, a mi otthonunk, a mi különleges életmódunk helyszíne, amire olyan jó lesz visszaemlékezni.

Lukács Lilla, XII. B

 

Bereczki – Orbán Zselyke, szerkesztő