Rendszabályzat

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium tanulóinak státusa, jogai és kötelességei

 1. A Református Kollégium tanulója lehet az a személy, aki az érvényben levő beiskolázási törvénynek vagy felvételi követelménynek megfelel, és elfogadja a református szellemiségű oktatási formát.
 2. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. Vonatkozik ez mind az iskolai, mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre(áhitat, egyházi érettségi, egyházi és iskolai ünnepek stb.). A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását, a diákok szabad idejének hasznos eltöltését, önművelését és a tanulók lelki épülését szolgálják.
 3. Minden hétfői tanítási nap:
  – Az elemi oktatás számára: 8:00-kor kezdődik, 9:00-kor templomi áhítattal folytatódik.
  – Alsó tagozatú osztályok számára: 7:30-kor templomi áhítattal kezdődik, 8:30-kor osztályfőnöki órával folytatódik,
  – Felső tagozatú osztályok számára: 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik, 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik, amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik.
 4. Az oktatás térítésmentes; a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják.
 5. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Kollégium Diáktanácsának működését. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik, akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be.
 6. A tanulók joga és lehetősége, hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon, különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. A diákok tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés, osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések, szülőknek küldött levél, egyéb források.
 7. A tanuló saját felelőssége, hogy javaira vigyázzon pl. pénz, telefon, elektrónikai eszközök stb.
 8. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel. A hiányzásokat a következők szerint bíráljuk el:
  a. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott orvosi igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni.
  b. Családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 3 napi hiányzás.
  c. Az iskola területének elhagyása szünetben vagy a tanítás megkezdése után bármilyen célból kizárólag szaktanár, osztályfőnök, osztálytanító vagy szolgálatos tanár írásos engedélyével lehetséges. Betegség esetén a szülők értesítése a tanuló állapotáról kötelező.
  d. A megnevezett esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár/osztályfőnök igazolhatja, amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról.
 9. A 8./a. 8./b. 8./c. 8./d. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak.
  a. 1–4 óráig szóbeli figyelmeztetés
  b. 4 óra esetén írásbeli megrovás
  c. 4–9 óráig 9-es magaviselet
  d. 10–15 óráig 8-as magaviselet
  e. 16–20 óráig 7-es magaviselet, amelyhez írásbeli figyelmeztetés társul
  f. 20 hiányzás 6-os magaviselettel jár, és utolsó írásbeli figyelmeztetésben  részesül, amelyet az intézményből való eltávolítást követ (az adatok egy félévre vonatkoznak).
 10. A tanulók kötelesek tanáraiknak, a Kollégium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt a „Békesség Istentől” református köszönési forma használata. Ezen kívül megengedett a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok.”, „Jó napot kívánok.”, „Jó estét kívánok.”, valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszönések. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr, tanár úr, tanárnő.
  A terembe belépő tanárt, igazgatót, látogatót a tanulók néma felállással köszöntik.
 11. Az iskolában, iskolai tevé­kenységeken résztvevő tanunem visel kirívó öltözetet (rövidnadrág vagy túl rövid szoknya, feltűnően dekoltált vagy rövid blúz), sminket, hajviseletet (hajfestés), feltűnő manikürt, divatékszereket. Az iskolai ünnepek alkalmával a kötelező ünneplő ruha: fekete nadrág vagy szoknya, fehér ing, iskola-nyakkendő.
 12. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást, mivel úgy gondoljuk, hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell legyen.
 13. Büntetendő kihágásnak minősül, ha:

  sértő, bántalmazó megjegyzéseket tenni akár osztálytársakra, akár az iskola személyzetére, látogatóra vonatkozólag.
  – a tanuló a tanítási órán a tanár engedélye nélkül telefont használ, felvételeket készít, nyilvánossá tesz. Ellenkező esetben a telefont a tanár elveheti és belátása szerint a tanulónak vagy a szülőnek adja vissza (első alkalommal aznap, második alkalommal a szülőnek, harmadik alkalommal a félév végén).
  – a cigarettázás, elektromos cigaretta- első kihágás esetén az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket, ismétlődés esetén a tanuló írásbeli megrovásban részesül.
  – az iskola területén tilos az alkoholfogyasztás – az alkoholt fogyasztó tanuló írásbeli megrovásban részesül;
  – az iskola területén tilos etnobotanikus szerek fogyasztása – a tanulónak 3-5 napig a tanórákról való eltiltását, vagy végleges kicsapását vonja maga után;
  – az iskola területén tilos a kártyázás és egyéb szerencsejáték – a tanulók figyelmeztetésben részesülnek;
  – a tanuló nem hoz be az iskola területére fegyvert, fegyvernek minősíthető tárgyakat, pirotechnikai eszközöket – ellenkező esetben a tanuló írásbeli megrovásban részesül;
  Azonnali kicsapást eredményez, ha:
  – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti.
  – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője.

 14. A kicsapott tanulónak nincs joga visszairatkozni az iskolánkba.